Skip to main content

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı; ‘’ Sanat Tarihçileri Derneği’’ kısa adı ‘’SATAD’’ olup derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurtiçi ve yurtdışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Geliştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Faaliyet Alanları.

Madde 2- Derneğin Amacı;

Dernek, Sanat Tarihi ve diğer sosyal bilimler alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu etkinlikleri geliştirerek sürekli bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Sanat Tarihi konusunda çalışmalar yapan kişi ve kurumlara destek olmak amacıyla kurulmuş olmakla birlikte;

a)Üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak; ekonomik, sosyal, çalışma ve özlük haklarını koruyarak geliştirmek. Ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak ve bununla birlikte gerekli görülen kooperatif ve yardımlaşma sandığını kurmak ve işletmek.
b)Çalışma yaşamında üyelerin haklarını gözeterek onlarla birlikte yeni problemlerin çözümü için gereken kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak. Sorunların çözümünü sağlamak ve de koşullara uygun yeni hakların elde edilmesini sağlamak.

c)Türkiye’de Sanat Tarihi eğitiminin gelişmesinde teşvik edici bir rol üstlenmek ve yaygınlaşması için ilgili karar mercileriyle beraber çeşitli girişimlerde bulunmak.

d)Sanat Tarihi ve ilgili alanlarda çeşitli yayınlar yapmak, belgesel çekmek, sergiler düzenlemek.

e)İnsanlığın ortak mirası durumunda olan Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları’na ait eserlerin korunması ve farkındalık oluşması için çeşitli sergiler düzenlemek ya da kataloglar üretmek.

f)Eğitim ve bilgilendirme amacıyla kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

g)Sanat Tarihçileri, Arkeologlar, Mimarlar, Rehberler, Müzeciler, Restoratörler, Konservatörler ve diğer ilgili sosyal bilimler alanlarından (Tarihçiler, Sosyologlar vb.) kişilerle iletişim sağlayarak interdisipliner araştırma ve projelerde bulunmak.

h)Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında kaçak kazı ve miras yoluyla elde edilmiş kültür eserlerimizi müzelerimize geri kazandırmak.

I) Sanat Tarihi alanında yapılan çalışmaların doğru, objektif ve ülke yararlarını ön planda tutarak Sanat Tarihçilerini ilgilendiren her konu ve alanda yetkililerle ortak çalışmalar yaparak kamuoyunu bilgilendirme ve bu dalda eğitim veren kurumları bir araya getirerek birlik oluşturmak.

i)Yurtiçi ve yurtdışında araştırma seyahatleri düzenlemek.

j)Tanıtım amacıyla yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sergiler düzenlemek. Gerekli görülürse diğer kurumlar için sergiler açıp, müzeler için danışmanlık yapmak.

k)Çağdaş bilim dalları görsel/plastik sanatlar, arkeoloji, tarih, sosyoloji, edebiyat, kültürel çalışmalar, Hititoloji, Sümeroloji,  restorasyon ve konservasyon gibi alanlarla çeşitli danışıklıklar yapmak, çeşitli çalışma grupları oluşturarak bunlardan dernek bünyesinde kurulacak olan araştırma merkezleri açmak.

l)Sanat Tarihi öğrencisi ya da mezunu olan kişilerin meslek hakkını savunmak ve Sanat Tarihçisinin meşru hakları dahilinde karar veren mercilerle iletişime geçmesini sağlamak.

i)Yasalarla korunma altına alınması gereken eski eserlerin ve sit alanlarının korunması, onarım çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Ayrıca bu konularda danışmanlık ve girişimler yaparak ilgili kamu ya da özel kuruluşların harekete geçmesini sağlamak.

j)Dernek yararına temsil, konser, balo, çay partisi gibi eğlenceler düzenlemek ve bu yoldan elde edilecek gelirle Sanat Tarihçileri derneği adına ilgili çalışmalara kaynak sağlamak.

 

Dernekçe Sürdürülecek Olan Konular ve Çalışma Biçimleri

a)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için ortaya konan amaç doğrultusunda gazete, dergi, kitap, gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bülteni çıkarmak.

b)Yakın alanlarla ilgili araştırma merkezleri kurmak, faaliyetlerini desteklemek ve ilerleyen süreçte bu oluşumların enstitülere dönüşmesini sağlamak.

c)Sanat Tarihi alanında uzun zaman etkili çalışmalar yapmış, literatüre katkısı bulunan sanat veya sanat tarihi ehli kişilere plaket ve şilt vermek.

d)Rehber yetiştirmek, alanında başarılı, küresel bakma becerisine sahip sanat tarihçileri yetiştirmek.

e)Erasmus, AGH vb. değişim programları ya da sınır ötesi işbirlikleri oluşturarak çeşitli kamplar düzenlemek ve bu sayede sanat tarihçisinin kendi alanına daha geniş vizyonlardan bakabilmesini sağlamak.

f)Talep edildiği takdirde komisyonla oluşturmak, ilgili mercilerin vereceği kararlar doğrultusunda bilimsel arkeolojik kazılara destek olmak ve kültür varlıklarının korunmasında gereken tedbirleri almak.

g)Uluslararası olarak düzenlenecek olan kent, sanat, mimari, tasarım gibi konuları içeren etkinliklere destek vermek ve gerekli girişimlerde bulunmak.

h)Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon oluşturmak veya kurulmuş olan bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izne tabi olan iktisadi işletme, lokal, misafirhane, yurt, tatil ve dinlenme tesisleri, özel müze ve atölyeler kurmak.

I)Dernek amaçları doğrultusunda, diğer ilgili vakıflarla ve UNESCO, TÜBİTAK, İŞKUR, AVRUPA BİRLİĞİ, DÜNYA BANKASI gibi benzeri kuruluşların destekleyeceği projeleri yurtiçi ve yurtdışında üstlenmek ve kollektif çalışma ortamlarında projelere destek vermek.

i)Sanat Tarihi disiplininin öncelik olarak gözetildiği akademik ya da popüler süreli yayınlar çıkarmak.

j)Bilişim ve internet teknolojisinden azami olarak faydalanarak web, mms, sms, e-mail, ve diğer sosyal medya araçlarını dernek faydasına kullanmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek Sanat Tarihi, Sosyal Bilimler, Eğitim, Kültür ve Sosyal Alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri;

Madde 3- Kanunda aksine hüküm olmadıkça ve fiil ehliyetine sahip bir üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü veya Anabilim Dalından mezun olmak ya da lisans ve lisansüstü dereceleri almış olmak ayrıca dernek içerisinden iki sanat tarihçisinin referans göstermesiyle sanat tarihi ilminin gelişimine katkıda bulunmuş olan kişi veya tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de oturum hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Onursal üyelik içinse bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak olan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde sonuca bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine iletilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak olan deftere kayıt edilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Asil üyeler derneğe girmek için ve yılda bir defaya mahsus üye aidatı için ödeme yapmak durumundadırlar. Derneğe maddi manevi destek sağlamış olan kişilerle Sanat Tarihi bilimine hizmet edenler, Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye olarak kabul edilebilirler. Fahri Üyeler oylamalara katılabilir ancak kurullara seçilemezler.

Sanat Tarihi konusunda başarılarıyla tanınmış ve önemli görevler üstlenmiş Türk ve yabancı kişiler Yönetim Kurulunun teklifi ve dernek Genel Kurulunun Kararıyla Onursal Üyeliğe seçilebilirler. Onursal üyeler aidat ödemezler.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilirler. Gerekli görüldüğü hallerde üyeliğe kabullerin onayı ya da reddi hakkını genel merkez kendinde saklı tutar.

Üye kabul ve üyelikten çıkarılma işlemleri yazılı olarak 30 gün içerisinde genel merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranış ve tutumlar sergilemek.

2- Verilen görevler neticesinde verimli olamamak.

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içerisinde ödememek.

4-Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda bahsi geçen durumların birinin tespiti halinde üyelikten çıkarılma işlemi yönetim kurulunca gerçekleştirilebilir. Bu kararın disiplin kurulu nezdinde de değerlendirilmesi gerekmektedir. Üyelikten çıkarılan kişi veya kişilerin isimleri üye kayıt defterinden silinir ve derneğin mal varlığı üzerinde hiçbir şekilde hak iddia edemezler.

Dernek Organları
Madde 6- Dernek organları aşağıda gösterilmiştir.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetim Kurulu

d)Disiplin Kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı ve yıllık aidatını ödemiş üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel Kurul

1-Tüzükte belli edilen zamanlarda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden dörtte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul 2(iki) yılda bir, Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu,  Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri, ve gündemi SATAD resmi web adresinden, bir ulusal gazeteden ya da mail üzerinden e-posta ile bilgilendirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi.

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3-Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’na ibrası.

4-Bütçenin belirlenmesi ve kullanım hakkının Yönetim Kurulu kararına bırakılması.

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve haklı görüldüğünde onların görevden alınması.

6-Üyeliğin Reddi veya Üyelikten Çıkarılma hususunda Yönetim Kurulu’na yapılan isteklerin ve itirazların gerekli görüldüğünde yeniden incelenmesi.

7-Dernek için gerekli olan taşınmazın satın alınması veya mevcut taşınmazsın satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

8- Yönetim Kurulun tarafından dernek çalışmalarıyla ilgili hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

9- Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları’nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespitinin Yönetim Kurulu’na  bırakılması.

10- Derneğin kurulu bir federasyona katılması ve federasyondan ayrılması.

11-Derneğin şubelerinin açılması ve bu hususta derneğin yönetim kuruluna yetkilendirme vermek.

12- Derneğin uluslar arası camiada faaliyette bulunması ve yurtdışındali dernek ve faaliyetlere üye olarak katılması veya ayrılması .

13- Derneğin vakıf kurması.

14- Derneğin fesh edilmesi.

15- Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlanması .

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer organına verilmiş işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması beklenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurul tarafından seçimle belirlenir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1 – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.

2 – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

3 – Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.

4 – Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek.

5 – Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

6 – Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak.

7 – Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

8 – Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak.

9 – Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak.

10 – Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

11 – Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususunda karar almak.

12 – Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

13 – Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11 – Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 12- Disiplin kurulu 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu Genel Kurul tarafından seçimle atanır. Üyelerden birinin istifası söz konusu olursa Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak

Yedek üyelerden oy çokluğuna göre yeni asıl üye atanır.

Disiplin kurulu derneğinde tüzüğünde işaret edilen aidat ödemesi yapmaması, görevden kaçma, usulsüzlük gibi nedenlerle dernekten üyeliğinden çıkarılan kişilerin dosyalarını inceler. Yönetim Kurulu üyeliğe kabul ya da üyelikten alma gibi herhangi işleminin neden ve sonuçlarını göz önünde bulundurarak karar verir. Kurul tüzüğe bağımlı olarak hareket eder.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır.

1- Üye aidatı; Üyelerden giriş ödemesi olarak öğrenciler 30.00TL yıllık aidat ödemesi olarak 20.00 TL alınır. Mezunlar içinse giriş ücreti olarak 50.00TL, senelik aidat ödemesi olaraksa 30.00 TL belirlenmiştir. Bu miktarları arttırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul tarafından karar verilir.

2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir Genel Merkeze gönderilir.

3-  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptığı bağış ve yardımlar.

4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5-  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

6-  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek için giriştiği ticari faaliyetlerden, iktisadi işletmelerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usülleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14 – Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte tutulması gereken defterler aşağıda yazılı olanlardır.

  1. A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1 – Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan Yönetim Kurulu asıl üyelerce imzalanır.

2 – Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3 – Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4 – Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5 – İşletme Hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  1. B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1 – (A) Bendinin 1., 2., 3., ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2 – Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK–15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi“ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanın tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanın tarafından, onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (Beş) yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk 4 (Dört) ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17– Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1 – Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği.

2 – Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün (30) içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliğine bildirir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup Mülki İdare Amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, hesap özeti ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmasından önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernekler merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde disiplin kurulu tarafından da denetlenebilir. Bu durum ancak Denetim Kurulunun yazılı isteği doğrultusunda gerçekleşir. Disiplin kurulunun incelemeleri sonucu alınan kararlar danışma niteliğinde olup dernek içi asıl denetim karar merci Denetleme Kuruludur.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20 – Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulun tarafından yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük Mülki Amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21 – Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22 – Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulu tarafından seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23 – Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki (2) ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan Genel Kurulu, üç (3) yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulu tarafından belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz (30) gün içinde Mülki İdare Amirliğine ve dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 üye için bir, arta kalan üye sayısı ondan fazla veya toplam üye sayısı yirmiden az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçilmiş delege olarak, şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel Merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılır.

Araştırma Merkezi Açma

Madde 24 – Dernek akademik çalışmalarını yürütebilecek vasfa sahip olan Araştırma Merkezleri oluşturabilir. Araştırma merkezleri en az 3 üyeden oluşan akademik bir alan üzerine yoğunlaşan kişilerin birlikte oluşturduğu çalışma grupları ya da komisyonlardır. Merkezler kendi adına sempozyum, konferans, bildiri, tebliğ, panel yapabilirler. Araştırma Merkezleri Sanat Tarihçileri Derneği çatısı altında bulunan akademik çalışma grupları olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak olan Araştırma Merkezleri yönetmeliğine tabiidirler.

Temsilcilik Açma

Madde 25 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilcilikler Sanat Tarihçileri Derneği’ne bağlı olarak temsilcilikler yönetmeliğine tabiidirler.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27 – Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sanat Tarihçileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirliklerin tarafından haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir Yönetim Kurulu üyesine devredilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanması süresi beş yıldır

Hüküm Eksikliği

Madde 28 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu tüzük yirmi sekiz (28) maddeden ibarettir.